Hankkeet

Hankelistauksesta löydät kaikki käynnissä olevat hankkeemme. Linkistä avautuva hankekortti on helposti tulostettava pdf-tiedosto, josta löydät tarkemmat tiedot projektista, sen tavoitteista ja yhtiömme roolista siinä.
 

ARVO Maaseutuyritysten arvoketjut

Toteutusaika: 1.3.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit:

Rahoitus:
Euroopan Komissio, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Sisältö:
ARVO tukee bio- ja kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista kumpuavaa varsinaissuomalaisten yritysten tuotekehitystoimintaa, uuden liiketoiminnan syntyä sekä yritysten välistä yhteistyötä.Potentiaalisten kumppanien löytäminen vaatii toimiala- ja yritystuntemuksen lisäksi kaikkien osapuolien välistä luottamusta ja liiketoiminnan sekä prosessien tuntemusta. Turku Science Park Oy:n kaltainen neutraali asiantuntijaorganisaatio on omiaan toimimaan välittäjänä ja rakentajana yritysten välillä yhteisiä arvoketjuja rakennettaessa. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Smart Chemistry Park verkoston yritysten kanssa, Varsinais-Suomen kehittäjäorganisaatioiden sekä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa.
TScP Oy:n tehtävät:
Hankkeen aikana kartoitetaan 300 maaseutuyritystä, joista 100 yritykseen jaetaan tietoa hankkeesta ja Smart Chemistry Parkin tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen aikana haastatellaan noin 40 yritystä ja pyritään määrittämään 2-5 potentiaalista arvoketjua, joiden konkreettista kehittämistä jatketaan jatkohankkeiden myötä.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Reeta Huhtinen


Baltic Flows - Monitoring and management of flowing rain water in Baltic Sea catchment areas

Toteutusaika: 1.10.2013 – 30.9.2016
Hankepartnerit: Turun Yliopisto, Turku Science Park Oy, Varsinais-Suomen liitto, Turun Ammattikorkeakoulu, Tallinn University of Technology (EST), Cleantech Estonia NPO (EST), City of Tallinn (EST), Hamburg University of Applied Sciences (GER), Institute of Physical Energetics (LAT), Latvian Environmental Investment Fund (LAT), Riga Planning Region (LAT), Uppsala University (SWE), Upwis AB (SWE), Uppsala County Administrative Board (SWE), Ecotech International Ltd. (UK), IFU Hamburg GmbH (GER), Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut GmbH (GER)
Rahoitus: Euroopan komissio (FP7 Regions of Knowledge)
Sisältö: Baltic Flows -hankkeessa pyritään luomaan verkostoja ja strategia Itämeren veden ja erityisesti joista virtaavien vesien määrän ja laadun monitorointiin ja hallintaan. Hankkeessa selvitetään parhaita käytäntöjä kaupunkialueiden hule- ja tulvavesien hallinnassa ja veden laadun seurannassa, sekä tarkastellaan mahdollisuuksia mm. automatisoidun sensoriteknologian laajamittaiseen käyttöön veden ja jokien laadun valvonnassa sekä kansalaisten aktivoinnissa uuden sensoriteknologian käyttöön. Projektin aikana identifioidaan uusia tutkimuslähtöisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia, myös Euroopan ulkopuolella. Hankkeessa on mukana 14 varsinaista partneria (mm triple helix -kokonaisuuksia Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta), sekä 45 tukiorganisaatiota.  Hankkeessa laaditaan myös yhteinen tutkimus ”joint action plan” joka tulee toimimaan apuna Euroopan komission vesialan tutkimusohjelmia linjattaessa.
TScP Oy:n tehtävät:
Hankkeen taloushallinnon tukeminen, yhteisen strategian luominen sekä kansallisen klusterin kokoaminen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Merja Tieaho

>> Lue lisää Baltic Flows -hankekortista (PDF)

>> Lue lisää Baltic Flows -hankkeen sivuilta

CB HealthAccess - Access to Distant Markets in Health and Wellness

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park Oy, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Rahoitus: Central Baltic Interreg program
Sisältö: Projektissa keskitytään edistämään pk-yritysten valmiuksia ja käytännön myynti- ja markkinointitoimintaa kaukaisilla, EU:n ulkopuolisilla markkina-alueilla. Konsortion osapuolet ovat valinneet kohdealueeksi sellaisia maita, joista kustakin yhdellä osapuolella on jo hyvä paikallistuntemus ja josta kaikkien muiden alueiden yritykset ovat kiinnostuneita. Maiksi on lähtötilanteessa valittu US, Etelä- Korea, Intia ja Afrikasta Uganda. Kukin konsortion osapuolista saa johdettavakseen työpaketin, joka sisältää räätälöidyt maakohtaiset viennin aloittamiseen liittyvät toimenpiteet..
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Työpaketti sisältää koulutusta ja SME-yritysten valmiuksien lisäämistä Etelä-Koreaan suuntautuvissa vientiponnisteluissa. TScP käyttää omia verkostojaan paikallisten yhteistyökumppaneiden identifioinnissa ja koordinoi yhteistyötä markkinaselvitysten teossa ja alueellisen koulutuksen järjestämisessä. TScP toteuttaa myös kyseiseen maahan suuntautuvan matkan, business mission, johon muut partnerit ja yrityksiä kaikilta osallistuvilta alueilta osallistuu. TScP markkinoi projektia alueensa yrityksille ja osallistuu näiden mukana kaikissa projektin kohdemaissa toteutettaviin toimenpiteisiin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Teppo Laaksonen

Lue lisää >> http ://www.cbhealthaccess.eu/

Enterprice Europe Network EEN

Toteutusaika: 2015 - 2016
Hankepartnerit:
Finpro (Suomi), Executive Agency Small and Medium-sized Enterprises (EASME) (Koko verkosto)
Rahoitus:
Euroopan komissio 48 % ja TEM 45 %
Sisältö:
Enterprise Europe Network -verkosto auttaa pk-yrityksiä EU:n sisämarkkinoiden, kansainvälistymisen ja teknologiansiirron eri vaiheissa. Se tarjoaa yrityksille EU-asioihin liittyvää neuvontaa sekä palveluita kansainvälisten yhteistyökumppaneiden etsintään. Euroopan komission osarahoittama verkosto toimii yli 50:ssä maassa, sen jäseninä on 660 organisaatiota ja se työllistää n. 4000 asiantuntijaa Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Suomessa toimintaa koordinoi Finpro ja mukana ovat
TScP Oy:n tehtävät: TScP:n tehtävinä ovat uusasiakashankinta, asiakkaille tehtävät tarve- ja teknologiaselvitykset liittyen kv-kumppanuuksiin, yrityskuvausten laatiminen verkoston teknologiapörssiin ja sieltä sopivien profiilien hakeminen asiakkaille. TScP myös järjestää muiden verkostokumppaneiden kanssa yrityskontaktitapahtumia sekä yritysvierailuja kulloistenkin tarpeiden mukaan.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Timo Huttunen

Lue lisää >> EEN-palvelun etusivu
Lue lisää >> EEN-Yrityskontaktipörssi


Erasmus nuorille yrittäjille

Toteutusaika: 2015 – 31.1.2017
Hankepartnerit:
13 partneria konsortiossa
Rahoitus:
EU, COSME Work Programme
Sisältö:
Erasmus nuorille yrittäjille on rajat ylittävä vaihto-ohjelma, joka antaa uusille yrittäjille tai yrittäjiksi haluaville mahdollisuuden oppia kokeneilta pienyrittäjiltä muissa yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvissa maissa. Kokemuksia vaihdetaan viettämällä aikaa kokeneen isäntäyrittäjän kanssa, jolloin uusi yrittäjä pystyy hankkimaan pienyrityksen hoitamiseen tarvittavat tiedot. Vastaavanlaisesti isäntäyrittäjä saa uusia näkökulmia yritystoimintaansa sekä mahdollisuuden toimia yhteistyössä kv. yhteistyökumppanien kanssa ja saada lisätietoa uusista markkinoista.
TScP Oy:n tehtävät: Toimii paikallisena yhteyspisteenä ja antaa apua koko hakuprosessin aikana.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Hanna Halme

>> Lue lisää  http://www.turkusciencepark.com/fi/erasmus/

ESA Technology Transfer Broker Network

Toteutusaika: 1.11.2012 – 31.10.2015
Hankepartnerit:
ESA
Rahoitus:
ESA
Sisältö:
Projektin tarkoituksena on tukea Euroopan Avaruusjärjestön (ESAn) teknologiansiirtotoimintaa. Tavoitteena on saada Turun alueen yritykset tietoisiksi avaruusteknologian hyödyntämismahdollisuuksista maanpäällisissä sovellutuksissa, omaksumaan soveltuvia teknologioita omaan käyttöön tai mahdollisesti jopa tarjoamaan omaa teknologiaansa avaruusprojekteihin.  Projektin tarkoituksena on myös luoda uusia asiakkuuksia suomalaiselle avaruusteollisuudelle.
TScP Oy:n tehtävät: TScP on hankkeen myötä ESA:n teknologiasiirtoverkoston suomalainen yhteysorganisaatio. TScP:n tehtäviä ovat yritysten kontaktointi ja yritystarpeiden kartoitus asiakaskäynneillä, sopivien teknologioiden ja yhteistyökumppaneiden etsintä, avustaminen neuvotteluissa ESA:n ja muiden rahoittajien kanssa sekä eri verkostoista tulevien teknologiapyyntöjen seuranta ja niistä tiedottaminen suoraan yrityksille. 
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Timo Huttunen

FINKAMIE2016 (Enhancing the innovation management capacity of Finnish SMEs by the Enterprise Europe Network in 2015-2016 )

Toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2016
Hankepartnerit:
Finpro Oy
Rahoitus:Enintään seitsemän päivän palvelupaketteja kahdelle asiakasryhmälle: SME Instrumentti -rahoitusta saaneille "Key Account Manager" -palvelu, jossa määritellään yrityksen kehittämistarpeet ja autetaan yritystä valitsemaan yritykselle konsultti kyseisiin kehittämistarpeisiin. "Enhancing SME Innovation Management Capacity" –palvelussa tehdään innovaatiokyvykkyyden arviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma ja toimeenpanon seuranta. Palvelu on yritykselle maksuton, ja sen rahoittaa EU:n komissio. Palvelu liittyy Enterprise Europe Network -hankkeeseen, mutta sille on erillinen rahoitus.
TScP Oy:n tehtävät:
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Olli Mankonen


FISS Varsinais-Suomi

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2016
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Varsinais-Suomen liitto / Valonia
Rahoitus: EAKR 70% ja hankepartnerit 30%
Sisältö:
FISS Varsinais-Suomi hankkeessa jalkautetaan Sitran ja Motivan kehittämää FISS-toimintamallia (Finnish Industrial Symbiosis System) alueella. Hankkeen aikana kartoitetaan ja tuetaan yritysten välisiä arvoketjuja, jotka tukevat kiertotalouden vahvistumista Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.
FISS Varsinais-Suomi –hanke toimii kansallisen ja eurooppalaisen toimintamallin starttina alueella. Hankkeen jälkeen toiminta voidaan ylläpitää hankekumppani-organisaatioiden normaalitoiminnan osana. FISS Varsinais-Suomi hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on kerätä tietoa alueen yritysten sivuvirroista FISS-työpajojen, yrityshaastattelujen ja kyselyiden avulla. Hankkeessa on tarkoituksena toimia Motivan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti Varsinais-Suomen FISS-koordinaattorina. Hankkeen aikana FISS-tietokantaa ylläpitävät Turun AMK ja Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi hankkeessa tullaan selvittämään yritysten välisten uusien arvoketjujen muodostumisen pullokaulat ja yhdessä aktiivisesti hakea ratkaisua niihin esim. selvitysten avulla sekä tunnistamalla uusia yhteistyökumppaneita ja esitellä ne jo arvoketjussa toimiville yrityksille. Hankkeen aikana kartoitetuista teollisista arvoketjuista valitaan 1-2 arvoketjua, joille teetetään ostopalveluna elinkaarilaskelmat.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Parkin tehtävänä on tunnistaa uusia kierrätysliiketoimintaan perustuvia arvoketjuja ja tukea niiden toteutumista ja liiketoiminnan syntymistä. Hankkeen aikana toteutetaan ostopalveluna elinkaarianalyysi valitulle arvoketjulla.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Reeta Huhtinen

Lue lisää

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke

Toteutusaika: 1.2.2015 – 31.1.2018
Hankepartnerit:
Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen yliopisto, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki
Rahoitus:
EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Paikka, tuotteistetut prosessit ja ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. 6Aika-strategiassa kaupungit mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.

TScP Oy:n tehtävät / Innovatiiviset julkiset hankinnat: Innovatiivisten julkisten hankintojen kokonaisuudessa tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten välistä varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa. Osakokonaisuudessa järjestetään yrityksille suunnattuja markkinavuoropuhelutyöpajoja yhdessä Turun kaupungin toimialojen ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Marko Latokartano

TScP Oy:n tehtävät / Vierailukeskus:
Turku Science Park Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat aloittamassa vierailukeskustoimintaa Turku Science Parkin alueella. Vierailukeskus tulee sisältämään yritysten ja korkeakoulujen showroomin, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän esittelyn ja kaupunkisuunnittelutilan. Kokonaisuudessaan vierailukeskus tuo esille nykyistä ja tulevaa elinkeinotoimintaa sekä sen taustalla olevaa historiaa. Tavoitteena on markkinoida alueen osaamista yritysten sidosryhmille, päättäjille, opiskelijoille jne. Yritykset ja muut mukana olevat tahot voivat järjestää tilassa yritystapahtumia ja tila toimii erilaisten asiantuntijavieraiden käynti-kohteena. Vierailukeskuksessa sovelletaan innovaatioalusta-ajattelua, jossa samassa tilassa kohtaavat yritykset, opiskelijat, kaupunkilaiset ja sitä kautta syntyy uusia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Turku Science Park Oy:n tehtävä on luoda toimintamalli ja prosessikuvaus vierailukeskustoiminnasta sekä etsiä potentiaalit yritys- ja korkeakoulukumppanit hankkeeseen. Lisätietoja tilasta (ladattava sovellus): Google Play tai Apple Store  
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
 Hele Kaunismäki

TScP Oy:n tehtävät / Business Lab: Business lab -toimintamallissa systematisoidaan Turun kaupungin kehittämistarpeiden ja yritysten ratkaisujen kohtaantoa, edistetään yhteiskehittämistä ja tavoitellaan mm. yhteisiä pilotteja, kokeiluja ja projekteja. Tavoitteena on saada kaupungille älykkäitä ratkaisuja ja yrityksille lisää liiketoimintaa sekä arvokkaita referenssejä. Projektipäällikkö huolehtii myös Turun osatoteutusten ja valtakunnallisen hankkeen paikallisesta koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Aino Ukkola

Kuutoskaupunkien avoin data

Toteutusaika: 1.7.2014 – 30.6.2017
Hankepartnerit:
Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Varsinais.Suomen liitto/Lounaispaikka
Rahoitus:
EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Kuutoskaupungit (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä kehitettyjä toimintamalleja. Hankkeessa synnytetään ja kehitetään edelleen datan tuottamista, avaamista, julkaisua ja käyttöä edistäviä pysyviä rakenteita sekä toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.
TScP Oy:n tehtävät: Tunnistetaan alueellisesti potentiaalinen avointa dataa liiketoiminnassa hyödyntävä yhteisö (yritykset, kehittäjät), minkä jälkeen suunnitellaan ja järjestetään aktivoivia ja verkottavia toimenpiteitä (seminaarit, workshopit, kilpailut) avoimen datan hyödyntämiseksi. Keskeisessä osassa on myös vuoropuhelu (palaute, toiveet) palveluiden lopullisten käyttäjien (kaupunkilaiset, opiskelijat) kanssa.  
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Kalle Luhtinen

Life Science -kiihdyttämö

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
Hankepartnerit:
Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Hanna Halme

Lue lisää >> http://www.lifesci.ac ja http://www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo/

MOCT 2.0

Toteutusaika: 1.6.2015 – 31.5.2016
Hankepartnerit: Invest in Finland/Finpro; Turku Science Park Oy; BusinessOulu; Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy; Cursor Oy; Kouvola Innovation Oy; Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy; Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy; Salon kaupunki; Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy; Kuopio Innovation Oy; Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy; Wirma Lappeenranta Oy; Turun seudun kehittämiskeskus
Rahoitus: Erillisrahoitteinen
Sisältö: MOCT 2.0 hankkeen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Invest in Finlandin sekä investointien edistämistyötä tekevien alueellisten organisaatioiden välillä ja sitä kautta tehdä tuloksellisempaa investointien hankintaa Venäjältä Suomeen. Venäjä on markkina mihin monet seudulliset kehitysyhtiöt tällä hetkellä panostavat paljon omia invest in-resursseja, kuten myös Invest in Finland. Toimijoiden välistä yhteistyötä on tarvetta kuitenkin paljon vielä tehostaa. MOCT 2.0 -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on yhteisponnistuksien kautta lisätä investointeja Venäjältä Suomeen. Hanke keskittyy edelleenkin korkean teknologian investointeihin ja tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäämiseen. Ensimmäisenä toimintavuotena fokusoidaan myyntiaktiviteetit ICT- sekä terveysalojen yrityksiin. Näillä toimialoilla nähdään että Suomella on vahva tarjoama venäläisille yrityksille ja jotka voivat hyödyntää Suomen maantieteellistä sijaintia. Toissijaisena tavoitteena on löytää uusia ja kehittää edelleen jo hyväksi havaittuja yhteisiä toimintatapamenetelmiä, jolla vahvistetaan kansallista invest in -työtä. Tämän hankkeen myötä kokeillaan mallia, jossa nimetyt seudulliset kehitysyhtiöt ottavat kansallisen koordinointivastuun tietyistä toimiala-/aktiviteetti-työpaketeista. Kehittämällä yhteistä asiakashallintajärjestelmää rohkaistaan avoimempaan tiedonvaihtoon kansallisten invest in -toimijoiden välillä. Lisäksi ryhdytään seuraamaan Suomeen jo investointeja tehneiden venäläisten yritysten tilannetta järjestelmällisesti, jotta saadaan palautetta yritysnäkökulmasta Suomen liiketoimintaympäristöstä sekä invest in –toimijoiden palveluiden hyödyllisyydestä.
TScP Oy:n tehtävät: TScP toimii kansallisena MOCT 2.0 Health -työpaketin kansallisena koordinaattorina ja asiantuntijana hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. TScP edustaa kansallista Health-toimialaosaamisen kärkeä. Hankkeen vastuullinen taho on Finpron Invest in Finland -organisaatio ja sen hankkeeseen osoittama resurssi.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Teppo Laaksonen
 

Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018

Toteutusaika: 1.6.2016 – 30.6.2018
Hankepartnerit: Yrityssalo Oy (koordinaattori), Turku Science Park Oy, Turun yliopisto
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Uudenmaan liitto
Sisältö:
Tavoitteena on rakentaa Saloon monta erilaista toimijaa ja toimintoa kokoava yritys-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä vastaamaan rakenteellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, edistämään digitalisaation hyödyntämistä yritystoiminnassa ja löytämään innovatiivisia sovelluksia tuotantoon ja palveluihin. Keskittymän toiminnan rakentaminen alkaa tällä hankkeella, jolloin yhteistoiminnan kehittäminen on yksi hankkeen tärkeimpiä tehtäviä. Osatoteuttajien kokemuksen ja asiantuntijuuden avulla hankkeessa voidaan löytää ja pilotoida malleja, jotka toimivat kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnassa parhaillaan käynnissä olevan muutoksen jälkeenkin.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa kokonaisuudesta, jossa kartoitetaan alueen yritysten ja kaupunkien digitalisaatioon liittyvät kehittämistarpeet. Menetelminä käytetään mm. kuten verkkokyselyä, syvä- ja ryhmähaastatteluja ja joukkoistamista. Tiedot kootaan maakunnallisesti yhteen, analysoidaan ja ryhmitellään eri teemojen mukaan. Tuloksena saadaan kattava käsitys alueen digiosaamisen tarpeista ja tarjonnasta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Patrik Uhinki

SME2GO - Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
Hankepartnerit: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Tukholma, Ruotsi, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinna, Viro, Turku Science Park Oy, Turku, Suomi, Västerås Science Park AB, Västerås, Ruotsi, Posintra Oy, Porvoo, Suomi
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) hankkeelle hyväksytty tuki on yhteensä 1.419.997,25 euroa.
Sisältö:
Kaupungeilla on merkittävä rooli pyrkimyksissämme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Älykkäät kaupungit (smart cities) ja innovativiiset kaupunkialueet tulevat olemaan investointien pääkohde mm. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskisen Itämeren alue voi ottaa merkittävän roolin tiedon ja osaamisen viennissä sekä täällä kehitettyjen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tällöin älykäs kaupunki –ratkaisuja tarjoavia yrityksiä tulee tukea. SME2Go -hanke keskittyykin näiden yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Hanke tuo yhteen pk-yrityksiä ja niiden osaamista, kehittää myynti- ja markkinointiosaamista, tuottaa markkinatietoa ja muodostaa yrityksistä ylikansallisia konsortioita. Hankkeen tuloksena muodostetaan 3-5 keskisen Itämeren alueelta tulevaa älykäs kaupunki konsortiota ja 2-3 näistä konsortioista solmii uusia myyntisopimuksia uusille markkinoille hankkeen aikana tai pian sen päättymisen jälkeen. Central Baltic Programme 2014-2020 on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Ohjelma on rahoitusohjelma, joka rahoittaa rajat ylittävää yhteistyötä Keskisen Itämeren alueella. Osallistuvat maat ovat Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP:n rooli on, yhdessä muiden hankepartnerien kanssa, tukea alueen älykäs kaupunki -ratkaisuja tuottavien innovatiivisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille tehokkaammin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Sami Uusitalo

Lue lisää >> http://sme2go.eu/

SparkUp Portti

Toteutusaika: 2015 - 2016
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Rahoitus: EAKR (70%)
Sisältö: SparkUp Portti -hankkeen päätavoitteena on edistää alkavien ja toimivien pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke myös vahvistaa ja monipuolistaa Turun seudun yrityspalvelukokonaisuutta ja alueelle suunniteltavaa uutta yrityskehitysympäristöä valjastamalla monialaiset opiskelijatiimit luomaan kasvua ja haastamaan alkavien ja toimivien yritysten olemassa olevia ja perinteisiä toimintatapoja.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa kahden toimintakokonaisuuden koordinoinnista, joista molemmat tähtäävät toimivampaan yhteistyöhön alueen yritysten ja korkeakoulujen välillä. Palvelukuvausten ja -prosessin kehittämisessä TScP vastaa korkeakoulujen palvelukokonaisuuden kytkemisestä alueen yrityspalveluihin ja uuteen yrityskehitysympäristöön. Uuden yrittäjyyden edistäminen neljäntenä SparkUp Portin toimenpidekokonaisuutena edistää kasvuyrittäjyyteen tähtäävää toimintaa alueella vahvistamalla korkeakouluopiskelijoiden käsitystä yrittäjyydestä ja sitä tukevista palveluista, jotta myös yrittäjyys olisi aito vaihtoehto valmistumisen jälkeen. Toimintakokonaisuus tähtää TScP:n strategian tavoin uusien startup-yritysten synnyttämiseen ja niiden kasvun tukemiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Lotta Kujanpää

Springboard - Central Baltic Startup Springboard 

    

Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.1.2018
Hankepartnerit: Turun yliopiston Brahea-keskus (FI), Tallinn Science Park Tehnopol (EE), Tallinn University of Technology (EE), Latvia Technology Park (LV), Riga Technical University (LV)
Rahoitus:
Central Baltic Programme 2014-2020
isältö: Central Baltic Startup Springboard -hanke on valmisteltu yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Tallinnan ja RIian teknillisten yliopistojen sekä paikallisten tiede- ja teknologiapuistojen kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön toimintamalli, joka edistää korkeakoulujen ja tiedepuistojen yhteistyötä ja vahvistaa "yrittäjyyden polkua" kokeakouluista tiedepuiston tarjoamien palvelujen pariin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat korkeaan osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa vasta aloittaviin sekä alle 2 vuoden ikäisiin nuoriin yrityksiin. Hankkeessa toteutetaan kolme yritysvalmennusohjelmaa samanaikaisesti kaikissa kolmessa maassa (Suomi, Viro, Latvia) ja potentiaalisimmille yrityksille tarjotaan ohjelman jälkeen konsultointijakso hankerahoituksella. Lisäksi hanke mahdollistaa partnerointitapaamiset yritysten välillä.                                                                           
TScP Oy:n tehtävät: TScP toimii koko hankkeen Lead Partnerina ja lisäksi hanketoteuttajana Varsinais-Suomen alueella yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa. 
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Johanna Puhtila

Lue lisää >> www.cbspringboard.eu

SPARKS

Toteutusaika: 1.3.2016 - 28.2.2018 (24 kk) 
Hankepartnerit: Tarto Science Park
Rahoitus: CB Interrreg (mahdollisesti V-S liitto)
Sisältö: The vision of this project is to create methodology and culture of cross-border cooperation that will result in more joint and co-operating companies in the near future. This will be done using a range of methods, including mentoring, staff exchange, study visits and matchmaking. These activities will be extended also to companies who have already entered the platforms in both Turku and Tartu to use them as pilots for the methods that will be created in this project.This project will implement joint practices and structures for cross-border co-operation between Finnish and Estonian start-ups and potential entrepreneurs. Turku Science Park has just recently kick-started its renovated, innovative start-up activities via its SparkUp society and Tartu is at the moment setting up its own similar program. This is the perfect moment to formulate joint practices, methods and structures for matching potential SMEs from both regions from the start. As a of this project we aim and result to create 4 to 6 new joint and/or cooperating companies to support their development through early phases of startup life cycle by providing jointly developed business support activities by Tartu and Turku Science Park. We estimate that much more startups will benefit from the SPARKS project as it will be run in close collaboration with local start up communities in Tartu and Turku.
We expect about 80 SMEs in total to benefit from SPARKS project. Additionally to project partners around 10 other business support organizations and universities will both contribute and benefit to SPARKS initiative with know-how.
TScP Oy:n tehtävät: Hankepartneri, pk-yritysten ja tiimien verkostoiminen virolaisten yritysten kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Li Chen

Turku Seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinaatiohanke

Toteutusaika: 1.4.2014 – 31.12.2016
Hankepartnerit: Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Rauman kaupunki
Rahoitus: työ- ja elinkeinoministeriö / TEM-Meri-ohjelma
Sisältö: Turku Seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinaatiohankkeessa on kaksi pääteemaa: Blue Manufacturing ja Blue Competences. Blue Manufacturing -hankealueella kehitetään tuotannon kehittämisalustaa. Tavoitteena ovat globaalisti merkittävät meri- ja metalliteollisuuden tuotekehityksen ja valmistusteknologian keskittymät. Pilotointialueena ovat Rauman Seaside Industry Park ja Turun Blue Industry Park.
Blue Competences -hankealueella kartoitetaan yritysten osaamiseen liittyviä kehitystarpeita, selvitetään rahoituslähteitä ja tuetaan yritysten kehityshankkeiden valmistelua ja koordinaatiota sekä luodaan edellytyksiä yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen väliselle tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin keskittyvälle toiminnalle.
TScP:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa hankkeen hallinnoinnista ja Blue Manufacturing -hankealueen toteuttamisesta Turun seudulla.
Yhteyshenkilö TScP Oy.ssä: Sami Pietilä

Lue lisää >> http://www.turku.fi/yrityspalvelut/kehity-ja-kasva/verkostot/turku-seas-2020

VISIT TOUKO - Tom of Finland kulttuurimatkailunvuoden 2017 valttikorttina

Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit:
Turku Science Park Oy, Kaarinan kaupunki
Rahoitus:
OKM, kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -erillisavustus
Sisältö:
Vuosi 2017 tuo yhteen 100-vuotiaan Suomen, tasa-arvoisen avioliittolain sekä Tom of Finlandina tunnetun Touko Laaksosen, joka syntyi ja kasvoi Kaarinassa ja Turussa. Vuonna 2017 ensi-iltaan tulee Turussakin kuvattu kansainvälinen elokuva Tom of Finland, Turun kaupunginteatteri kantaesittää Tom of Finland -musikaalinsa ja kaupungissa nähdään kaksi teemaan liittyvää näyttelyä. Hankkeessa sparrataan Turun seudun kulttuuri- ja matkailutoimijoita hyödyntämään taloudellisesti sekä ToF-ilmiön että näiden veturitapahtumien matkailullista vetovoimaa ja potentiaalia tuotteistamalla jo olemassa olevia palveluja sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Samalla kehitetään kulttuuri- ja matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja mm. tuotteistamis- ja lisensointiosaamista.
TScP:n tehtävät:
Hallinto ja toteutus.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Lotta Mujo

Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2)

Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.8.2017
Hankepartnerit: Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy/ Humanistinen ammattikorkeakoulu/ Turun TKI HUMAK (Yrityshautomo Creve) ja Boost Turku ry.
Rahoitus: EAKR (70%)
Sisältö: Y2 -hanke luo uudenlaisen kumppanuuteen perustuvan maakunnallisen yhteistoimintamallin osana SparkUpia, joka tarjoaa selkeän, innostavan ja tuetun polun kohti yrittäjyyttä. Mallin avulla yrityspalvelutoimijoiden monialainen huippuosaaminen on kaikkien käytettävissä. Tämä tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä sekä parantaa tarjottavien palveluiden saatavuutta ja laatua. Yhteistoimintamalli jää pysyväksi osaksi maakunnallista yrityspalvelutarjontaa. Yhteistoimintamallin luomisen lisäksi Y2-hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia yhteisöllisiä yrittäjyyteen valmentavia työpajoja, yrittäjyyteen tähtäävien tiimien muodostamista ja maakunnallista ideapankkia. 
TScP Oy:n tehtävät: Osallistuu kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin ja vastaa hankkeen koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Hanna Halme

Lue lisää >> http://www.turkusciencepark.com/y2

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana (6Aika)

Toteutusaika: 1.5.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy,Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Turussa keskityään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduissa toimintayksiköissä kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa taas keskitytään  proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä, kuten yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa, osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimntamallien kehittämiseen.
TScP Oy:n tehtävät:Koko hankeen koordinonti ja viestintä. Projekti- ja tiimipalavereiden sekä kahden laajan työpajan järjestäminen. Mukana kokoamassa innovaatioiden arviointiin tarkoitettua arviointiraatia. Yhteistyön rakentaminen SparkUp -yhteisön ja sairaalasyntyisten innovaatioiden välille.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marja-Riitta Viljainen

Lue lisää >> http://www.turkusciencepark.com/ysi