11.3. 2014 BioTurku®

Auria Biopankille Valviran rekisteröinti

Auria Biopankki on merkitty 10.3. Valviran biopankkirekisteriin. Samaan aikaan rekisteriin merkittiin myös THL Biopankki.  Kyseessä ovat Suomen ensimmäiset viralliset biopankit.

Auria Biopankin tutkimusalue kattaa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen (TYKS – ERVA) terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä-, sekä neurologisten sairauksien tutkimusalueet. Toiminnan on tarkoitus edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä yhdistävää tutkimusta.

THL Biopankin tutkimusalueeseen kuuluvat väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittäminen. Tutkimusalue palvelee THL:n lakisääteisiä tehtäviä, joihin kuuluu tutkia ja seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Auria Biopankin näytekokoelmat muodostuvat aiemmin ERVA:n terveydenhuollossa otetuista diagnostisista näytteistä sekä biopankkilain voimaantulon jälkeen diagnostiikan yhteydessä otettavista veri-, kudos-, erite- ja sytologisista näytteistä sekä ulkopuolisten tutkijoiden keräämistä näytekokoelmista. THL Biopankin aineistot tulevat perustumaan pääosin vanhoihin väestön seurantatutkimuksiin, kuten Finriski-tutkimuksiin vuodelta 1992 alkaen, Terveys 2000 ja 2011 -tutkimuksiin, Autoklinikka-aineistoon sekä muihin väestötutkimusaineistoihin. Lisäksi THL kerää näytteitä uusissa väestötutkimuksissa, joiden osalta biopankkiin siirtämisen tarve arvioidaan tutkimuskohtaisesti ja noudattaen biopankkilain suostumusta ym. koskevia säännöksiä.

Biopankit luovuttavat potilasnäytteitä ja näytteen luovuttajaan liittyviä tietoja korkeatasoiseen biopankkitutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotka vastaavat biopankin tutkimusaluetta. Luovutus tehdään aina kirjallisella sopimuksella tutkijan taustaorganisaatiolle kuten tutkijaa edustavalle tutkimuslaitokselle. Taustaorganisaatio voi olla alan kotimainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys. Luovutus tehdään näytteet ja henkilötunnisteet koodattuna siten, että yksittäiset henkilötiedot eivät ole tunnistettavissa.

Biopankkilaki tuli voimaan 1.9.2013. Uuden lain tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytön käytön avoimuutta sekä turvata yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus näytteitä käsiteltäessä. Ennen toiminnan aloittamista biopankki tekee aloituksesta ilmoituksen Valviraan. Ilmoitusmenettelyn yhteydessä Valvira arvioi biopankin taloudelliset, toiminnalliset, tutkimukselliset ja oikeudelliset edellytykset ylläpitää biopankkia ja käsitellä näytteitäsekä biopankkitoiminnasta vastaavan henkilön pätevyyden. Jos ilmoituksen liitteenä on valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) myönteinen lausunto ja ilmoitettu toiminta täyttää muuten laissa säädetyt edellytykset Valvira merkitsee biopankin ylläpitämäänsä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin.