15.10. 2014 Baltic Flows

Itämeren alueen vedenlaadun mittaamiseen ja tulvavesien hallintaan etsitään teknologisia ratkaisuja

Turku Science Park Oy on mukana Turun yliopiston johtamassa EU-rahoitteisessa BalticFlows-projektissa. BalticFlowssa tutkimuslaitokset, julkiset toimijat ja yritykset laativat yhteistoimintasuunnitelman Itämeren alueen vesistöjen monitoroinnin ja kaupunkialueiden tulvavesien hallinnan edistämiseksi.

Projekti järjestää Tallinnassa tapahtuman, jossa alan yritykset esittelevät teknologisia ratkaisuja veden monitorointiin ja tulvavesien hallintaan.

Turun yliopiston koordinoiman suurprojektin budjetti vuosille 2013–2016 on noin 2,5 miljoonaa euroa. Projektissa laadittava suunnitelma tulee muun muassa Euroopan komission käyttöön ja tarkoituksena on, että projektin tuloksia hyödynnetään myös Euroopan muissa vesistöissä.

BalticFlows-projektin tavoitteena on, että tulevaisuudessa virtaavasta vedestä saataisiin kattavan mittalaiteverkoston avulla reaaliaikaisia ravinnetasotietoja, mikä mahdollistaisi todellisen kuormituksen seuraamisen pitkälläkin aikavälillä.

Alan asiantuntujat ja ammattilaiset kokoontuvat Tallinnassa joulukuun alussa järjestettävässä tapahtumassa, jossa tarkastellaan vedenlaadun monitoroinnin ja tulvavesien hallinnan kaupallistamisen ja viennin mahdollisuuksia. Tapahtumassa yritykset kertovat teknologisista ratkaisuista, jotka mahdollistaisivat vedenlaadun mittaamisen ja tulvavesien hallinnan.

Projektin koordinoinnin lisäksi Turun yliopistolla on vetovastuu kansalaisten aktivoinnin tutkimisessa. Projektissa valmistellaan parhaillaan viidessä Euroopan maassa toteutettavaa kyselyä, joka koskee kansalaisten aktiivisuutta ympäristön monitoroinnissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään projektissa ja Euroopan komissiossa, jotta aktiivisten kansalaisten panos huomioitaisiin.

Turku Science Park Oy:n vastuulla on hankkeessa luotavan alueen yhteisen toimintasuunnitelman (Joint Action Plan) laatiminen.

BalticFlows-projekti alkoi vuosi sitten ja siinä on mukana 17 partneria viidestä Itämeren alueen valtiosta sekä Iso-Britanniasta. Turun alueella mukana hankkeessa ovat Turun yliopiston ja Turku Science Park Oy:n ohella Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tutustu myös Turku Science Park Oy:n Baltic Flows -hankekorttiin.