28.10. 2011 Osaamiskeskus

Maakunnan yritykset kiinnostuneimpia liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen liittyvistä palveluista

Suomen Palvelututkimus Oy:llä teetetyn tutkimuksen tavoitteena oli antaa Turku Science Park Oy:lle sekä sen paikallisesti toteuttamalle Osaamiskeskusohjelmalle (OSKE) tietoa Varsinais-Suomessa toimivien yritysten tämän hetkisistä tarpeista liiketoimintansa kehittämisessä. Vuoden 2013 loppuun jatkuvan valtioneuvoston erityisohjelman tavoitteena on luoda edellytyksiä monipuoliselle innovaatiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen.

Turku Science Parkissa selvitystyöstä vastannut Erik Lehtonen kertoo, että todennäköisimmin yritykset osallistuisivat liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin kehittämispalveluihin.

- Lähes kaksi kolmannesta osallistuisi liiketoiminnan kehittämispalveluihin erittäin tai melko todennäköisesti. Myös tuotekehitykseen ja tutkimukseen sekä markkinointiin liittyviin kehittämisohjelmiin tai -palveluihin oli runsaasti kiinnostusta. Vähiten kiinnostusta ilmeni ylläpitoon ja huoltoon, esimerkiksi huoltoverkoston rakentamiseen ja huolto-ohjeiden laadintaan liittyviin kehittämispalveluihin.

Kyselyn perusteella kansainvälistymiseen ja yhteistyökumppanien tunnistamiseen liittyvät aiheet koetaan tärkeiksi ja toivotuiksi koulutusalueiksi. Tuotekehityksen osalta kiinnostavimpia ovat uusien tuotteiden ja palveluiden ideointiin keskittyvät palvelut sekä oman alan tulevaisuuden trendien ennakointi ja tuotteistaminen. Suomalaisten heikkoudeksi usein määritellyssä markkinoinnissa varsinaissuomalaisyrityksiä kiinnostavat erityisesti markkina-analyysit ja -selvitykset, imagon ja brandin luominen, myynninedistäminen ja markkinointikanavan valinta.

Erik Lehtonen kertoo, että yhdeksästä luetellusta edistämistoimesta tärkeimpinä pidetään verkottumiseen ja partnerointiin liittyviä kehittämistoimia, joita piti erittäin tai melko tärkeinä kaksi kolmesta. Lehtosen mukaan verkottumisen ja partneroinnin palvelut ovat tähänkin asti olleet OSKEn ja Turku Science Parkin keskeisiä toimintoja. Hän uskoo niiden aseman säilyvän myös seuraavassa, vuoden 2014 alusta käynnistyvässä uudessa, OSKEn korvaavassa valtakunnallisessa ohjelmassa.

Yritykset arvostivat myös julkisrahoitteisiin projekteihin liittyvää tukitoimintaa sekä osaamisen kehittämistä ja koulutusta. Noin puolet piti tärkeinä myös infotilaisuuksia ja rahoitukseen liittyviä kehittämistoimia. Vähiten kiinnostivat messu- ja konferenssitapahtumien yhteisosallistumiset, vaikka useampi kuin joka neljäs yritys piti myös niitä tärkeinä.

Eri yhteistyötahoista tärkeimpinä pidetään mahdollisuutta yhteistyöhön Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

- ELY-keskusyhteistyön tärkeyttä selittävät ainakin osaksi Tekesin rahoituspalvelut ja ohjelmat sekä verkostot. Toinen arvostettu kumppanitaho olivat alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Yliopistoyhteistyössä selvästi kiinnostavinta on tieteellinen ja tekninen yhteistyö, Lehtonen kertoo.