22.8. 2012 Startup

Spindel on Turku Science Parkin 200:s hautomoyritys

Turku Science Park Oy:n yrityshautomossa aloitti tänä kesänä järjestyksessään 200:s yritys.  Spindel Oy:n kaltaisista uuden teknologian ja tieteellisen tutkimuksen yhdistävistä liiketoimintaideoista odotetaan syntyvän uusia suomalaisia vientituotteita.

 

Tuire Palonen (vas.) ja Sirpa Lehti ovat Turku Science Park Oy:n yrityshautomon 200:nnen yrityksen osakkaita. Kolmas osakas Kari Nurmela puuttuu kuvasta.

Alkuvuodesta 2012 perustettu Spindel Oy on kolmen akateemisen osaajan luomus. Dosentti, KT Tuire Palonen ja KM, tradenomi Sirpa Lehti ovat kehittäneet menetelmiä organisaatioiden sisäisten verkostojen analysointiin. Kolmas osakas, FM Kari Nurmela on vastannut verkostoanalyysin toteuttamiseen ja tulosten esittämiseen käytettävästä teknisestä ratkaisusta.

Ajatus verkostoanalyysin metodien valjastamisesta hyötykäyttöön syntyi Paloselle jo 1990-luvun lopulla. Vuoteen 2010 jatkuneesta Tekesin Liito – Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen -ohjelmasta Palonen sai vahvistusta ajatuksilleen.

- Spindel eteni pitkään muiden hankkeiden rinnalla. Oikeastaan vasta yrityksen perustamisen ja hautomoyritykseksi pääsyn myötä tuntuu tämä kaupallistaminen lähtevän tosissaan eteenpäin. Toinen jalkani on vielä yliopistossa, mutta tämän vuoden tavoitteena on irrottautua sieltä kokonaan, Tuire Palonen sanoo.

Hyppy tutkijasta yrittäjäksi ei ole välttämättä aivan yksinkertainen.

- Turku Science Parkin hautomosta toivomme apua ennen kaikkea kaupallisen näkemyksen vahvistamiseen. Huomaan lipsuvani vielä kovin helposti tieteelliseen ajatteluun, vaikka pitäisi pysyä yrityksen näkökulmassa.

Yhteistyössä Turun yliopiston kanssa

Spindel pohjautuu Turun yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Yliopisto on tukenut yritysidean kehittämistä Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -projektinsa kautta yhdessä Tekesin kanssa. Palonen ja Lehti toivottavat Turun yliopiston tervetulleeksi yhteistyökumppaniksi ja myös yhtiön osakkaaksi. He uskovat yhteistyön tarjoavan heille jatkossakin arvokkaan väylän tuoreimpaan tutkimustietoon. Yliopistolle yhteistyö toisi yhteyksiä työelämään ja lisäisi vuorovaikutusta yritysmaailman suuntaan.

Molemmat naiset mieltävät itsensä vahvasti tutkijoiksi, mutta Sirpa Lehti on toiminut viimeiset kuusi vuotta mainostoimistoyrittäjänä. Se on ollut hyvä apu tuotteen ja yrityksen visualisoinnissa.

Asiakkaita kohdeyritykset ja HR-sektorin asiantuntijat

Spindelin kohderyhmän muodostavat sekä yksityisen että julkisen sektorin keskisuurten tai suurten organisaatioiden asiantuntijaverkostot. Kun kyseessä on useista toimipaikoista koostuvista tai jopa globaalisti toimivista yrityksistä, antaa Spindel erityisen arvokasta ja muutoin vaikeasti kerättävissä olevaa tietoa. Työntekijöiden internet-lomakkeella antamien vastausten pohjalta muodostuu kolmiulotteisesti esitetty ja eri väreillä havainnollistettu verkostokartta, joka osoittaa vastaajien keskinäiset suhteet. Mallin avulla voidaan kehittää organisaation ja sen tiimien sisäistä yhteistyötä ja tarkastella tiedon välittämisen kannalta keskeisiä kulkureittejä, johtajien sijoittumista verkostoon tai vaikkapa uuden organisaatiokaavion toteutumista käytännössä.

- Emme kuitenkaan halua Spindeliä käytettävän työkaluna esimerkiksi irtisanomistilanteissa. Siksi olemme suuntautuneet enemmän ryhmätasolla kerättävän tiedon hyödyntämiseen. Miettimistä on aiheuttanut myös raportointitarkkuuden määrittäminen, Sirpa Lehti kertoo.

Kohdeorganisaation ohella Spindelin asiakkaana voi olla myös konsulttiyritys, joka hyödyntää Spindeliä osana omaa palvelukokonaisuuttaan. Näiden strategia- ja HR-konsulttiyhtiöiden haku on jo alkanut.

Alkaneen yrityshautomovuoden aikana Spindelin tavoitteena on kehittää yrityksen markkinointia ja jatkaa tuotekehitystä. Samaan aikaan pyrkimyksenä on kasvattaa kassavirta tasolle, joka mahdollistaa Sirpan ja Tuiren täyspäiväisen työskentelyn yrityksessä.

Vähän pidemmällä tähtäyksellä visiona on työllistää lisäksi 2–3 palkattua työntekijää. Markkinoita haetaan Suomen ohella muista Pohjoismaista, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Uskoa Spindelin mahdollisuuksiin löytyy yrittäjien itsensä lisäksi monelta asiakasyritykseltä, joiden kanssa toiminta on jo ehtinyt käynnistyä.

- Turku Science Parkin yrityshautomo tarjoaa meille hyvän kehikon, joka edistää kaupallistamista ja yrityksen kehittämistä. Tuntuu, että olisi pitänyt lähteä yrittäjäksi jo aikaisemmin, Tuire Palonen miettii.