24.8. 2012 Turku 2014+

Turun innovaatiopolitiikan valmistelu kokoaa joukot

Toistasataa henkilöä kerääntyi 23.8. Logomoon pohtimaan ja ideoimaan Turun alueen innovaatiopolitiikan linjauksia. Turku 2014+ -valmistelulla halutaan varmistaa keskeinen asema tulevan valtakunnallisen ohjelmavälineen toteutuksessa, joka tähtää kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien vahvistamiseen.

Turku2014+ -työryhmien ideoita arvioitiin ja siivitettiin uusilla iltapäivän työpajaosuuksissa.

Toistaiseksi ilman nimeä olevaa ohjelmaa valmistellaan Työ- ja elinkeinoministeriössä, ja se tulee korvaamaan nykyisen, kaikkiaan parikymmentä vuotta vaikuttaneen Osaamiskeskusohjelman (OSKE), joka päättyy ensi vuoden lopussa. Ilmassa oli innostusta, kun yritysten, yliopistojen ja julkissektorin väki seminaariosuuden jälkeen kokoontui jo paljon töitä tehneiden temaattisten työryhmien aikaansaannosten äärelle.

Kaupunkiseudut ja valtio samansuuntaisiksi kehittäjiksi

Seminaariosuudessa Osaamiskeskusohjelman todettiin aikaansaaneen verkottumista sekä pk-sektorin T&K-toiminnan voimistumista. Maailmanluokan innovaatiokeskittymien synnyttäminen edellyttää kuitenkin uusia toimintatapoja. Lähtökohtana on kansallisten ja alueellisten toimien yhdenmukaistaminen. Tähän liittyvät valtion, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kaupunkiseutujen sekä elinkeinokehitysyhtiöiden kasvusopimukset alueen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell korosti seudun oman strategiatyön merkitystä. Vain sillä taataan toimijoiden sitoutuminen. Viranomaisten ja kehittämisorganisaatioiden lisäksi onnistuminen vääjäämättä vaatii yritysten osallistumista – kiireestä huolimatta.

Uudistumiskyky avaa maailmanmarkkinat

Tutkimusprofessori Antti Hautamäki Agora Centeristä herätteli huomaamaan, ettei kyse ole tuottavuus- vaan innovaatiokilpailusta. Tulee luoda uusia asioita, joilla on uudet markkinat. Vasta kypsyneillä markkinoilla pitää varautua kilpailemaan tuottavuudesta. Kyvykkyyden lajeista merkittävin on uudistumiskyky.

Tulevaisuustyöskentelyn tulee Hautamäen mukaan perustua strategisille valinnoille, eikä alueellisen koordinaattorin valinnasta pidä tehdä valtapoliittista saati salaista asiaa. Voimavarat on saatava liikkeelle ja päästävä myös julkishallinnossa nopeaan toimeenpanoon sen sijaan, että mietitään, venyykö projektiraha jonkun palkkaamiseen – tai salliiko rahoitusmuoto kahvitarjoilun.

Mika Pikkarainen TEM:istä tähdensi uusien sisältöjen keskeisyyttä osaamispohjan ja resurssien lisäksi. On päästävä edellekävijämarkkinoille ja kansainvälisiin verkostoihin. Vahva vakiintunut osaaminen tai T&K-henkilöstömäärä yksistään ei millekään kaupunkiseudulle riitä.

TEM:n Mika Pikkarainen puhui aamupäivän seminaarissa uuden ohjelman kansallisesta valmistelusta.

Turussa valmistelu täydessä käynnissä

Turun alueella luodaan nyt visio vuoteen 2020 ja tehdään strategiset valinnat lupaavien korkean osaamistason aloista, alojen yhdistelmistä ja täysin uusista avauksista. On hyvä muistaa Pikkaraisen esiin tuomat linjaukset siitä, että kaupunkiseutujen tulee päästä paikallisesti suuriin hankkeisiin ja irtautua hajanaisesta projektisilpusta. Tarvitaan kansainvälistä kantavuutta ja paikallisesti kaikkien osapuolten – yritysten, tutkimuksen ja julkissektorin – sitoutumista. Kokonaisuuden ohjaukseen tarvitaan kuitenkin yksi koordinoiva, innostava ja avoimeen dialogiin kykenevä taho.

Uuden ohjelman valmistelun aikataulu sovitetaan yhteen suurten kaupunkiseutujen kanssa toteutettavan sopimusmenettelyn kanssa. Ohjelman hakumenettely toteutetaan kilpailullisesti kahdessa vaiheessa siten, että kaupunkiseudut tekevät ehdotukset innovaatiotoiminnan kehittämisen painopisteistä. Aiehakua voidaan odottaa loppuvuoteen.

Turun uuden innovaatiopolitiikan valmistelua on urakoitu yhteensä kahdeksan temaattisen työryhmän voimin. Valmisteluvaiheen koordinointi- ja tukiorganisaationa toimii Turku Science Park Oy. Mukana on pitkälti toistasataa asiantuntijaa ja ideoijaa ilahduttavan tasapuolisesti sekä yrityksistä, yliopistoista että julkiselta sektorilta. Työryhmien ideoita arvioitiin ja siivitettiin uusilla iltapäivän työpajaosuuksissa.

Lue lisää Turku Science Park Oy:n innovaatiopalveluista:

http://www.turkusciencepark.com/fi/palvelut/innovaatiopalvelut/oske-2007-2013-ja-uusi-ohjelmakausi-2014-2020/