18.9. 2012 INKA

Uuden ohjelman nimeksi Innovatiiviset kaupungit

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut uuden, nykyisen Osaamiskeskusohjelman osittain korvaavan ohjelman nimeksi Innovatiiviset kaupungit (INKA). Valmisteilla olevalla INKA-ohjelmalla halutaan vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Painopiste on suurilla kaupunkiseuduilla, joiden tulisi luoda uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita.

Ohjelmalla tuetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa. Tarkoituksena on, että kaupunkiseudut ja valtio yhdessä vauhdittavat sellaisten suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kaupunkien odotetaan jatkossa hyödyntävän uuden tyyppisinä innovaatioiden kehitys- ja testausympäristöinä maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeitaan.

Vuonna 2014 käynnistyvän ohjelman haku on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinoministeriö avaa aiehaun ohjelmaan lokakuussa 2012, ja ohjelmaa toteuttavat kaupunkiseudut valitaan toisen hakuvaiheen jälkeen keväällä 2013.

Turun valmistelulla yhteys myös EU:n uuteen ohjelmakauteen

Turun alueen valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen jatkuu Turku Science Park Oy:n koordinoimissa työryhmissä kiivaana. Työtä on paljon, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös Euroopan unionin tulevalla rakennerahasto- ja ohjelmakaudella 2014-2020. Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö Krista Taipaleen mukaan ohjelmassa tullaan painottamaan sellaisten EU-hankkeiden rahoittamista, joilla tähdätään eurooppalaisten alueiden innovaatioympäristöjen kehittämiseen.  

Osana tulevaan rakennerahastokauteen valmistautumista – ja rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen edellytyksenä – alueiden tulee laatia ns. Älykkään erikoistumisen strategiat. Kyseessä on alueen innovaatiotoimijoiden yhdessä laatima innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma, jossa määritellään ne toimialat, joiden suhteen ohjelma-alueella on eniten kehittämis- ja kilpailukykypotentiaalia. Innovaatiotoiminnan kehittämissuunnitelma sisältää myös alueellisten innovaatiotoimijoiden yhteistyön kehittämistä, avoimen innovaatiotoiminnan vahvistamista ja eri EU-rahoitusohjelmien nykyistä tehokkaampaa synergistä käyttöä.

www.tem.fi/inka

Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimiston päällikkö Krista Taipale kertoi EU:n tulevan ohjelmakauden innovaatiotoiminnan kehittämisen välineistä Turku 2014+ -tilaisuudessa 23.8. Logomossa.

Logomon elokuinen tilaisuus ideoi ja pohti uutta ohjelmakautta varsinaissuomalaisesta näkökulmasta useissa eri työryhmissä.